Geen producten (0)

Algemene Leveringsvoorwaarden Adams Doggy Food & Care 2021.

1. Toepasselijkheid en aanbod:

1.1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop die je sluit met Adams Doggy Food & Care. Door een bestelling via onze webwinkel te plaatsen geef je aan bekend te zijn en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Van deze voorwaarden kan pas worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring door Adams Doggy Food & Care, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.2.
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en beschreven op de website. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door Adams Doggy Food & Care in het aanbod worden genoemd.

2. Bestelling en totstandkoming overeenkomst:

2.1.
Alle aanbiedingen van Adams Doggy Food & Care zijn vrijblijvend, mits de aanbieding als order wordt geaccepteerd middels een orderbevestiging via e-mail met daarin alle bestel en adresgegevens zoals de koper die heeft ingevuld. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen. Indien u in deze orderbevestiging een foutief besteld product ziet dient u direct contact met ons op te nemen zodat wij dit voor u kunnen aanpassen. Fouten en vergissingen in deze komen anders geheel voor risico en rekening van de koper. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen.

2.2.
De koopovereenkomst is na een orderbevestiging bindend, tenzij de koper schriftelijk de geplaatste order binnen veertien (14) dagen na bevestiging annuleert. Zonder bericht van annulering zal de koopovereenkomst in stand blijven. Annuleert de koper te laat en/of de order is reeds in verwerking dan brengt Adams Doggy Food & Care administratiekosten / annuleringskosten in rekening. Ook Adams Doggy Food & Care heeft het recht om de koopovereenkomst na een orderbevestiging schriftelijk binnen veertien (14)dagen te herroepen dan wel te ontbinden.

2.3.
Adams Doggy Food & Care is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website of in de automatisch gegenereerde orderbevestigingen.

2.4.
Minderjarigen verklaren bij het accepteren van deze Algemene Voorwaarden dat zij toestemming van één van hun ouders of voogd hebben alvorens zij tot bestelling overgaan.

2.5.
Adams Doggy Food & Care kan besluiten om bestellingen te weigeren en zal een dergelijk besluit op schriftelijk verzoek van de koper motiveren. Een bestelling is niet geldig indien Adams Doggy Food & Care de vaste woon- of verblijfplaats van de koper niet eenduidig kan vaststellen.

3. Prijzen en aanbiedingen:

3.1.
Alle op deze website genoemde prijzen zijn in Euro's en inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

3.2.
Adams Doggy Food & Care behoudt ten allen tijde het recht prijswijzigingen door te voeren. Vermelde prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de prijsstelling op de website. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4. Afleveringen:

4.1.
Bestellingen worden in de regel direct na ontvangst van betaling verwerkt en vervolgens verstuurd via TNT Post / PostNL, mits het/de artikel(en) op voorraad is/zijn. Het kan zijn dat een besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. Indien levering binnen de gestelde levertermijn om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, ontvangt de koper hiervan bericht. De koper heeft in dat geval recht om de bestelling kosteloos te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde. De door Adams Doggy Food & Care opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van deze termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. Wanneer een artikel is uitverkocht dan wordt er direct contact met de koper opgenomen en wordt het betaalde bedrag aan de koper teruggestort.

Na overschrijding van een levertijd van meer dan dertig (30) dagen hebben zowel Adams Doggy Food & Care als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.

4.2.
Het staat Adams Doggy Food & Care vrij om de bestelling in meerdere delen te leveren om een langere wachttijd te voorkomen. De kosten die in deze gemaakt worden zijn altijd voor rekening van Adams Doggy Food & Care. In principe wacht Adams Doggy Food & Care totdat de bestelling compleet is en als één geheel naar de koper kan worden toegezonden. Het artikel met de langste levertijd is dan de indicatie voor verzending.

4.3.
De keuze en de wijze van verzending en verpakking is aan Adams Doggy Food & Care. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de bestelling het bedrijf verlaat.

4.4.
Adams Doggy Food & Care is niet aansprakelijk voor onverzekerde zoekgeraakte zendingen. Adams Doggy Food & Care adviseert haar kopers dan ook te kiezen voor een verzekerde verzending. De keuze voor alsmede de verantwoording bij het onverzekerd versturen ligt bij de koper. De koper heeft altijd de keuze om de bestelling tegen een meerprijs verzekerd te laten verzenden. Indien de koper daar vanaf ziet, vindt de verzending geheel voor risico van de koper plaats. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt tijdens een verzekerde verzending, verplicht de koper zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Adams Doggy Food & Care gerechtigd de prijs der artikelen op de koper te verhalen.

4.5.
Mocht de postbode van TNT Post de geadresseerde niet thuis aantreffen dan zal deze het pakket nog een keer aanbieden of een afhaalbewijs bij de geadresseerde achterlaten. Met dit afhaalbewijs en een geldig legitimatiebewijs kan de geadresseerde het pakket binnen 2 weken afhalen op een postkantoor in de buurt. Indien het pakket niet wordt afgehaald op het postkantoor, of als de bezorging om een andere reden niet mogelijk blijkt te zijn, dan stuurt Adams Doggy Food & Care het pakket enkel voor een tweede keer indien de extra gemaakte kosten door de klant aan Adams Doggy Food & Care worden vergoed door middel van vooruitbetaling. Aangezien iedere koper na verzending een e-mail ontvangt, is het niet afgeven van een afhaalbericht door de postbode geen geldige reden van het niet afhalen van het pakket op het postkantoor. Mocht de koper binnen vijf (5) werkdagen na de gestuurde e-mail het pakket nog niet hebben ontvangen, dan dient de koper contact op te nemen met Adams Doggy Food & Care.

5. Verzendkosten:

5.1
De koper betaalt per bestelling eenmaal de verzendkosten op basis van de tarieven, geldend vanaf 1 januari 2021, van PostNL, ongeacht het aantal bestelde artikelen.
 
5.2
De bijkomende verzendkosten worden, in geval van een ruiling of retournering, als risico voor de koper gezien en worden daarom niet door Adams Doggy Food & Care vergoed. In geval van ruiling komen de extra verzendkosten voor het versturen van het vervangende artikel éénmalig voor rekening van Adams Doggy Food & Care.

6. Betaling:

6.1.
Geplaatste bestellingen dienen ten allen tijde vooruit te worden betaald (rembourszendingen uitgezonderd). Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de besteldatum. Indien het bedrag van de bestelling in zijn geheel niet wordt voldaan binnen deze termijn, is Adams Doggy Food & Care genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen voor het in gebreke blijven van de verplichtingen welke ontstaan zijn uit de koopovereenkomst welke de koper is aangegaan met het plaatsen van de bestelling.

6.2.
Adams Doggy Food & Care biedt de volgende betalingsmethoden aan:

Bank/Giro overschrijving: Rekeningnummer: NL48ABNA0823694984 t.n.v. CWLM Adam, ‘s-Gravenhage (NL)

7. Retournering en zichttermijn:

7.1.
Adams Doggy Food & Care biedt een wettelijk bepaalde zichttermijn aan van veertien (14) dagen. Binnen deze termijn mag de koper een afgeleverd artikel ruilen of retourneren. Voorwaarde hiervoor is dat Adams Doggy Food & Care vooraf per e-mail op de hoogte dient te worden gesteld zodat zij de retourzending kan accorderen. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit en is het niet meer mogelijk om een bestelling te ruilen of te retourneren.

7.2.
Indien de koper niet tevreden is met de bestelling dient de koper binnen de zichttermijn van veertien (14) dagen contact per e-mail op te nemen met Adams Doggy Food & Care. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Wanneer de koper geen afzender vermeld zal de retourzending vóór acceptatie worden geopend om de afzender te achterhalen. Afgeprijsde artikelen kunnen wel worden geruild maar Adams Doggy Food & Care geeft hierop geen geld terug. Een tegoedbon welke een (1) jaar lang te besteden is bij Adams Doggy Food & Care behoort wel tot de mogelijkheden.

Op de factuur dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

- Reden van retourzending
- Of de koper een ander artikel of het aankoopbedrag retour wenst te ontvangen
- In geval van aanbieding: of de koper een ander artikel, een shoptegoed of een tegoedbon wenst te ontvangen
- De benodigde rekeninginformatie voor de eventuele restitutie van het aankoopbedrag.

Adams Doggy Food & Care zal binnen dertig (30) dagen na afhandeling van de retourzending, tot restitutie van het reeds betaalde bedrag overgaan. De koper dient rekening te houden met het feit dat bijkomende transportkosten als risico voor de koper worden gezien en niet door Adams Doggy Food & Care worden vergoed. Adams Doggy Food & Care raad haar kopers aan om retourzendingen altijd verzekerd te verzenden.

LET OP: Geretourneerde artikelen worden alleen door Adams Doggy Food & Care geaccepteerd indien ze onbeschadigd zijn en in de originele verpakking verkeren. De beoordeling of de artikelen ongebruikt, onbeschadigd en in perfecte staat zijn ligt volledig bij Adams Doggy Food & Care.

7.3.
De zichttermijn van veertien (14) dagen gaat in op de dag van aflevering van het artikel door TNT Post / PostNL. De bewijslast dat de koper tijdig gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn rust bij de koper. Adams Doggy Food & Care accepteert in dat opzicht een door de PostNL afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retour,-en-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

8. Aansprakelijkheid en overmacht:

8.1.
Adams Doggy Food & Care is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. Onder invloed van digitale fotografie en het oproepen van deze afbeeldingen op beeldschermen, kunnen op individueel niveau kleine verschillen ontstaan, Adams Doggy Food & Care kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

8.2.
Adams Doggy Food & Care is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel of andere schade die door geleverde artikelen aangericht worden of kunnen worden.

8.3.
Adams Doggy Food & Care is niet aansprakelijk voor het zoekraken van onverzekerde post en/of pakketten, welke tijdens verzending zijn zoekgeraakt. De koper heeft de keuze om de bestelling tegen een meerprijs verzekerd te laten verzenden. Indien de koper daar vanaf ziet, vindt de verzending plaats geheel voor risico van de koper.

8.4.
Adams Doggy Food & Care is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht om van Adams Doggy Food & Care gelegen omstandigheden, zoals bijvoorbeeld: tekortschieten van leveranciers en/of transporteurs van Adams Doggy Food & Care, maatregelen van de overheid (buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, en vertragingen doormede van douaneonderzoeken in Nederland en Buitenland.

8.5.
Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Adams Doggy Food & Care. De koper dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van Adams Doggy Food & Care. Adams Doggy Food & Care is niet aansprakelijk voor enige schade, die de koper later dan veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling, de ontdekking van die schade schriftelijk aan Adams Doggy Food & Care kenbaar heeft gemaakt.

8.6.
Voor directe of indirecte schade waarvoor Adams Doggy Food & Care in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Adams Doggy Food & Care niet aansprakelijk zijn, behoudens de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Adams Doggy Food & Care. De koper vrijwaart Adams Doggy Food & Care te dezer zake tegen alle aansprakelijkheid van derden. De aansprakelijkheid van Adams Doggy Food & Care blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Adams Doggy Food & Care de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor alle personen die door Adams Doggy Food & Care ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

9. Privacy:

9.1
Adams Doggy Food & Care respecteert de privacy van haar kopers en waardeert het vertrouwen dat de koper in haar stelt. Adams Doggy Food & Care zal alles in het werk stellen om de persoonsgegevens van haar kopers te beschermen. De persoonsgegevens van de koper zullen worden opgenomen in het Adams Doggy Food & Care klantenbestand en zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database welke niet van buitenaf toegankelijk is, alleen de koper en Adams Doggy Food & Care kunnen deze informatie raadplegen. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Adams Doggy Food & Care. De koper heeft ten allen tijde de mogelijkheid om volledig verwijderd te worden uit het klantenbestand van Adams Doggy Food & Care

9.2
Voor de veiligheid van de koper en van Adams Doggy Food & Care wordt, tijdens het bezoeken van de website alsmede bij het plaatsen van een bestelling, het IP-adres van de koper geregistreerd. Dit om fraude en misbruik tegen te kunnen gaan.

10. Klachten en overige bepalingen:

10.1
Het kan voorkomen dat de koper niet tevreden is over de artikelen of diensten van Adams Doggy Food & Care. Klachten dienen altijd binnen veertien (14) dagen schriftelijk aan Adams Doggy Food & Care gemeld te worden. Adams Doggy Food & Care zal altijd proberen om in overleg met de koper de betreffende klacht snel en goed op te lossen.

10.2
Wanneer door Adams Doggy Food & Care gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Adams Doggy Food & Care deze voorwaarden soepel toepast. In geval van afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. Voor wat betreft zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden kan contact opgenomen worden met Adams Doggy Food & Care. Adams Doggy Food & Care beslist in gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien of niet kunnen worden toegepast.

11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten en auteursrechten:

Men dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en auteursrechten welke rusten op de door Adams Doggy Food & Care geleverde producten en diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Adams Doggy Food & Care. De Content op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van Adams Doggy Food & Care. Men mag één (1) kopie van de Content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de Content op de website van de onderneming zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adams Doggy Food & Care is verboden. Het is dan ook verboden om teksten, documentatie, afbeeldingen, foto's, tekeningen etc. die door Adams Doggy Food & Care aan haar kopers en publiek worden verstrekt te kopiëren, nadrukken of voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het bestellen van producten bij Adams Doggy Food & Care. Indien men zich hieraan schuldig maakt zal strafrechtelijke vervolging plaatsvinden.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Contact Informatie:

Adams Doggy Food & Care
www.adamsdoggyfoodandcare.nl
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80127592
Rekeningnummer: NL48ABNA0823694984 t.n.v. Adams Doggy Food & Care, s’-Gravenhage (NL)

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.